REGULAMIN


Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 INFORMACJE PODSTAWOWE


Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.vada.pl, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego. Vada.pl prowadzony jest przez Katarzynę Warzecha pod nazwą „VADA Katarzyna Warzecha”. Siedziba firmy znajduje się przy ul. Sosnowej 13, 42-125 w Kamyku ( Białej ), NIP: 5742020940, REGON: 368880384, i zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. 

 

DANE DO SZYBKIEJ KOMUNIKACJI ZE SPRZEDAWCĄ

Dane adresowe:

VADA Katarzyna Warzecha,

ul.Sosnowa 13

42-125 Kamyk ( Biała )

 

Dane teleadresowe:

e-mail: info@vada.pl
tel: 792 253 321 czynny w godzinach 9:00 - 16:00 (koszt połączenia wg. taryfy operatora)

 

§ 2 KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 

1 / możliwość składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość ( umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną / o korzystanie z infrastruktury Sklepu zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia odpowiednich rubryk i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu )

2 / "Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych są przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przechowywane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności w USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych" oraz "ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO"

3 / do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

4 / Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

– system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

– skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

– zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

– aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

– oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

 

§ 3 OBOWIĄZKI KLIENTA

 

1 / Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2 / Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

3 / Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej

(np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

 

§ 4 ZAMÓWIENIA

 

1 / Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę 

2 / W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

3 / Proces składania zamówienia: Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Poprzez kliknięcie na pole „Do koszyka” Klient dokonuje wyboru Towaru znajdującego się w Sklepie w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną. Następnie Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, a po kliknięciu na pole „Płatność i dostawa” Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności oraz dostawy, a następnie loguje się do Konta Klienta albo podaje dane w formularzu niezbędne do złożenia i realizacji Zamówienia (może podać dane jednorazowo albo dokonać Rejestracji). Kolejny krok podczas składania Zamówienia to weryfikacja dotychczasowych informacji oraz ostateczne złożenie Zamówienia.

4 / Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

5 / Z chwilą skutecznego złożenia Zamówienia dochodzi do  zawarcia Umowy sprzedaży.

6 / Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony Towar lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

7 / Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia Zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem.

 

§ 5 CENY, PŁATNOŚCI , DOSTAWA

 

1 / Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.

2 / Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia oraz określone w §6 ust. 6 regulaminu. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

3 / Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w chwili składania Zamówienia.

4 / Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
– przy odbiorze w sklepie

– przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy, tj. 20 1090 1522 0000 0001 1356 8463 (przedpłata),

– za pośrednictwem Shopper Płatności ( Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A. ) – płatność online przelewem, obsługiwane karty płatnicze : Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic;

– za pośrednictwem serwisu PayU (udostępnianego przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60 - 166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 779 - 23 - 08 - 495,) – płatność online przelewem

5 / Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji w dniu zaksięgowania wpłaty za Towar. Spodziewany czas realizacji to 1-9 dni 

6 / Usługodawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem firmy kurierskiej, albo z wykorzystaniem Paczkomatów inPost. Koszt dostawy na terenie Polski 10zł, Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju

7 / Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

- uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

- niekompletności przesyłki,

- niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie  uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

8 / Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość.

W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

9 / Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

10 / Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

 

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1 / Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik),

a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy bądź adres mail. 

2 / Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu ( który zostanie dołączony do faktury zakupionego towaru )

3 / W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

4 / Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

OBOWIĄZKI KONSUMENTA

 

5 / Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

6 / Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

7 / Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego

w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8 / W celu usprawnienia procesu zwrotu, należy dołączyć dowód zakupu

 

OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

 

9 / Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów zapłacone przez Klienta przy zakupie Towarów, przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10 / Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11 / Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

§ 7 REKLAMACJE

 

1 / Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonej przepisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

2 / Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 

– Nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

– Nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Kupującego

– Nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.

– Została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym.

3 / Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pocztą e-mail na adres: info@vada.pl.

4 / Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

– żądać wymiany Towaru na wolny od wad; albo

– żądać usunięcia wady; albo

– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

– złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 

5 / Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy w przypadku gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.

6 / Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe aby wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

7 / Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

8 / Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności

z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9 / W przypadku gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru domaga się wymiany Towaru lub odstępuje od Umowy dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta ale na koszt Sprzedawcy.

10 / W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

11 / Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

12 / Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przez upływem roku od stwierdzenia wady Towaru nie później jednak niż przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

13 / Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

14 / Sposób odpowiedzi na reklamację Sprzedawca wybiera według własnego uznania:

– drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres email

– drogę telefoniczną

15 / Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczenia, w tym: 

– Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej

z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

– Zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.

– Skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 8 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

1 / Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2 / Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

§ 9 DANE OSOBOWE

 

1 / Dane osobowe pozostawione przez Użytkownika Sklepu nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, będą przechowywane przez okres świadczenia usług

2 / Dane są zbierane wyłącznie do umożliwienia Użytkownikowi pełnego korzystania z funkcjonalności Sklepu.

3 / Adres e-mail Użytkownika może być wykorzystywany jedynie do wysyłania na niego linków do zakupionych plików lub innych technicznych komunikatów związanych z obsługą aktywności w Sklepie.

4 / W każdej chwili korzystania ze Sklepu Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5 / Dane zbierane automatycznie podczas wizyt na stronach Sklepu mogą być użyte w celach statystycznych oraz optymalizacyjnych.

6 / Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem, a Sklepem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.

7 / Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione osobom trzecim tylko w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa i zgodnie z procedurami wymaganymi przez przepisy prawa.

8 / Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1 / Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

2 / W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3 / Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

4 / Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5 / Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie

do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

6 / W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem: e-mail: info@vada.pl lub pod numerem telefonu: 792 253 321

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl